Algemene Voorwaarden

U heeft gekozen voor State of Talent, een bedrijf dat streeft naar een hoge kwaliteit. Duidelijkheid is ook een vorm van kwaliteit. Daarom hebben wij voor u met zorg deze algemene voorwaarden opgesteld zodat de afspraken tussen de basispartijen altijd helder en duidelijk zijn.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Download als PDF

State of Talent – Algemene Voorwaarden

1. Definities en Toepasselijkheid

1.1. Naast de definities gegeven in de artikelen wordt in deze Algemene voorwaarden van State of Talent verstaan staan onder:

SOT: Productie- en talentenbureau State of Talent, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer: 343381090000

Voorwaarden: Deze Algemene voorwaarden van SOT.

Talents: De bij SOT ingeschreven/aangesloten c.q. de door SOT ingezette “talenten” waaronder wordt begrepen, maar niet beperkt tot: modellen, acteurs, hostessen, presentatoren, make-up/hair artists, fotografen, stylisten, sporters en personalities  etc

Opdrachtgever: De wederpartij van SOT die middels SOT gebruik maakt van de dienst(en) van het Talent.

Boeking: Er is sprake van een Boeking(overeenkomst) indien SOT, namens het Talent, en Opdrachtgever een overeenkomst aangaan waarbij Opdrachtgever zich verplicht tot betaling van een bepaald bedrag aan SOT voor de door het Talent op een bepaalde dag te verrichten diensten (inclusief eventuele Toeslagen) en/of voor het verlenen van een zogenoemde niet-exclusieve Gebruikslicentie t.a.v. het audio- en/of visuele materiaal dat van het Talent is vervaardigd (hierna: “Materiaal”). Zowel de hoogte van het door Opdrachtgever aan SOT te betalen bedrag als de inhoud en duur van de diensten en de Gebruikslicentie dienen vooraf schriftelijk, waaronder ook wordt begrepen e-mail, tussen partijen overeen te zijn gekomen.

 

1.2. De Voorwaarden zijn geheel van toepassing op alle (boekings)overeenkomsten tussen SOT en Opdrachtgever waarbij de Talents worden ingezet en/of Matariaal van de Talent wordt gebruikt, hieronder wordt o.a. begrepen : castings, fittings, opties en/of boekings voor: shows, commercials, fotografie, film, prestentatie, hostessen-werk ect.  Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever  worden door SOT uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door SOT worden afgeweken, waarbij overige bepalingen van deze Voorwaarden waarop de eventuele goedkeuring niet ziet onverkort van kracht blijven. SOT behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden om elk moment aan te passen en zal de laatste versie op de website van SOT plaatsen.

 

2. Talentfee, Toeslagen/Gebruikslicentie en Reiskosten

2.1. De Talentfee is vooraf vastgesteld door SOT en is het bedrag dat Opdrachtgever per dag, per halve dag, of per uur aan SOT verschuldigd is voor de desbetreffende diensten van het Talent op de boekingsdatum.  De hoogte van de Talentfee verschilt per dienst van het Talent en/of gebruik van het Materiaal. SOT hanteert bijvoorbeeld verschillende Talenfee’s voor een Editorial en Commercial fotoshoot en tevens wordt er o.a. onderscheid gemaakt tussen een fitting, presentie, acteerwerkzaamheden en hostessenwerk.

 

2.2. Een Talent kan geboekt worden per:

a) Hele dag, bestaande uit 8 werkuren tussen 09.00 en 18.00 uur en 10 werkuren in geval van filmopnamen;

b) Halve dag, bestaande uit 4 werkuren. Een Halve dag in het geval van modellenwerk is eveneens 4 werkuren en eindigd om 13.00 uur dan wel begint vanaf 13.30 uur

c) Uur, waarbij voor boekingen van Talent voor o.a. modellen-en acteurwerk van 1 uur of minder geldt dat er altijd een toeslag van 25 euro in rekening wordt gebracht. In het geval van een boeking van een Talent voor hostessen– en fitting geldt een minimum Talantfee van 2,5 uur.

 

2.3. Tenzij vooraf expliciet tussen SOT en Opdrachtgever is overeengekomen dat het een  Boeking betreft voor een halve dag dan wel voor een of meerdere uren is Opdrachtgever de door SOT gehanteerde Talentfee voor de Hele dag verschuldigd, ongeacht de daadwerkelijke door het Talent gewerkte uren.

 

2.4. Indien het Talent voor een Hele dag geboekt is en langer dan 8 uur respectievelijk 10 uur in het geval van filmopnamen heeft gewekt, worden overuren – afgerond naar boven naar hele uren – berekend aan de hand van het huidige uurtarief van het Talent. Voor een Halve dag boeking geldt dat SOT overuren aan Opdrachtgever berekend in het geval het Talent meer dan 4 uren heeft gewerkt, met dien te verstande dat het totaalbedrag, indien het Talent niet meer dan 8 uren heeft gewerkt, niet hoger zal zijn dan de huidige Talentfee voor een Hele dag. Voor gewerkte uren tussen 24.00 en 08.00 uur wordt tweemaal het huidige uurtarief in rekening gebracht.

 

2.5. Voor een Hele dag Boeking van een Talent voor modellenwerk wordt geen reistijd berekend. SOT berekend aldus wel reistijd voor andere diensten van de Talents, zoals o.a. promotie- Hostessen- en fittingwerk. Bij Boekingen buiten Amsterdam wordt een reistijd van 50 % van het desbetreffende uurtarief gerekend, berekend vanaf Amsterdam naar bestemming en met een afronding naar hele uren.

 

2.6. Indien de bestemming gelegen is buiten Amsterdam dient Opdrachtgever de Reiskosten volledig te vergoeden. Vergoeding geschiedt in het geval van openbaar vervoer op basis van het tarief van de Tweede Klas van de Nederlandse Spoorwegen al dan niet aangevuld met de kosten van ander benodigd (openbaar) vervoer zoals bus, tram en taxi. Reis- en verblijfskosten voor buitenlandse reizen dienen door Opdrachtgever volledig te worden voldaan.

 

2.7. Indien vooraf tussen SOT en Opdrachtgever niks expliciet is overeengekomen omtrent het gebruik van het Materiaal geldt dat Opdrachtgever door betaling van het verschuldigde bedrag enkel gerechtigd is om, in het geval van een Boeking van een Talent voor een Fotoshoot, (mode)Show, Presentatie, of Fitting, het Materiaal van het Talent uitsluitend binnen Nederland  eenmalig te gebruiken voor de duur van 1 jaar na de boekingsdatum in zogenoemde ‘Editorials’, op de website van Opdrachtgever (voor elk ander online/digitaal gebruik berekend SOT een toeslag), advertentie/reclamefolders alsmede interne publicaties met een oplage van maximaal 850.000 gedrukte exemplaren. Voor elk ander soort Boeking geldt dat Opdrachtgever nooit meer rechten kan verkrijgen dan dat SOT gebruikelijk in soortgelijke situaties aan Opdrachtgevers verleend.  Opdrachtgever heeft een meldingsplicht aan SOT t.a.v. enige afwijkingen van hierboven vermelde gebruik. Voor ander elk ander gebruik, waaronder ook online gebruik wordt begrepen, dienen partijen o.b.v. artikel 2.8. aanvullende afspraken te maken.

 

2.8. Bovenop de Talentfee en de eventuele Reiskosten worden door SOT o.a. in onderstaande gevallen Toeslagen en/of Gebruikslicenties berekend.

a) Voor lingerie, ondergoed en swimmwear geldt een toeslag van 50% van de Talentfee;

b) Voor geheel of gedeeltelijk naakt – enkel toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van SOT – geldt een toeslag van 100 % van de Talentfee en een minimum boeking van een Halve dag;

c) Voor een Casting van meer dan 10 modellen wordt een toeslag berekend van 100 euro;

d) Voor het gebruik van het Materiaal in meer dan 1 land wordt een door SOT vast te stellen licentievergoeding in rekening gebracht;

e) Voor het gebruik van het Materiaal voor meer dan 1 medium wordt een door SOT vast te stellen licentievergoeding in rekening gebracht;

f) Voor het gebruik van het Materiaal voor meer dan 1 onderwerp wordt een door SOT vast te stellen licentievergoeding in rekening gebracht;

g) Voor het online/digitaal gebruik van het Materiaal, anders dan het online gebruik zoals bedoeld in artikel 2.7, wordt een door SOT vast te stellen licentievergoeding in rekening gebracht;

h)  Voor het gebruik van het Materiaal voor/op o.a.: billboards, abri’s, posters, film/tv/video, vervoersmiddelen, displays, “wallpapers”, stickers, (tv en online)commercials, (gebruiks)producten en/of diensten, kaarten, social media etc. en elk ander denkbaar gebruik van het Materiaal, dat op welke manier dan ook afwijkt van hetgeen vooraf tussen SOT en Opdrachtgever is overeengekomen, wordt een door SOT vast te stellen licentievergoeding/Toeslag in rekening gebracht;

i) Indien Opdrachtgever (beperkte) exclusiviteitsrechten wenst, dienen hiervoor aanvullende schriftelijke (financiele) afspraken te zijn gemaakt.

 

Bovenstaande lijst is uitdrukkelijk niet limitatief.

 

2.9. Alle door SOT gehanteerde Talentfee’s, Toeslagen en Gebruikslicenties zijn exclusief 20 % Agencyfee en B.T.W. De 20 % Agencyfee wordt berekend over het totaalbedrag van de Talentfee (inclusief reistijd) en de eventuele Toeslagen en Gebruikslicenties.

 

3. Annuleringen

3.1. Ongeacht of de annulering van een boeking verwijtbaar/toerekenbaar is aan Opdrachtgever is Opdrachtgever onderstaande annuleringskosten aan SOT verschuldigd:

 

3.2. In Nederland wonende Talents:

48 uur voor de boeking              –              Geen kosten

24 uur voor de boeking              –              50 % van de Talentfee

Boekingsdatum                             –              100 % van de Talentfee

 

3.3. In Buitenland wonende Talents:

72 uur voor de boeking              –              Geen kosten

24 uur voor de boeking              –              50 % van de Talentfee

Boekingsdatum                             –              100 % van de Talentfee

 

3.4. In afwijking van bovenstaande geldt voor meerdaagse boekingen dat de annuleringstermijn evenveel dagen bedraagt als de boeking.

 

3.5. Indien een Talent t.b.v. een boeking reeds reiskosten (zoals vliegticket, treinkaartje ect) heeft gemaakt en de boeking wordt geannuleerd komen voornoemde kosten volledig voor rekening van Opdrachtgever.

 

4. Mooi-Weer-Boeking

4.1. Een boeking is uitsluitend een zogenoemde “mooi-weer-boeking” indien Opdrachtgever en SOT vooraf uitdrukkelijke en ondubbelzinnig schriftelijk zijn overeengekomen dat de boeking enkel doorgang zal vinden indien er op de boekingsdatum sprake is van een bepaald door Opdrachtgever gewenst weertype. Indien Opdrachtgever heeft verzuimd expliciet aan te geven dat het om een mooi-weer-boeking gaat, is de in dit lid 2 van dit artikel opgenomen annuleringsregeling aldus niet van toepassing. Opdrachtgever is verder verplicht het gewenste weertype vooraf duidelijk aan SOT kenbaar te maken en kan zich vervolgens enkel beroepen op de annuleringsregeling van lid 2 indien SOT redelijkerwijs van mening is dat er op de boekingsdatum wellicht geen sprake zal zijn van het desbetreffende gewenste weertype.

 

4.2. In het geval van annulering van een mooi-weer-boeking gelden de volgende annuleringskosten:

Eerste annulering                          –              Geen kosten

Tweede annulering                       –              50 % van de Talentfee

Derde annulering                          –              100 % van de Talentfee

 

4.3. Er is sprake van een Tweede of Derde annulering, en de daarmee gepaard gaande verplichting van Opdrachtgever tot betaling van respectievelijk 50 % en 100 % van de Talentfee aan SOT, ongeacht de tijd die is verstreken tussen de Eerste/Tweede annulering en de Tweede/Derde annulering.

 

5. Opties

5.1. Opdrachtgever kan SOT verzoeken een ‘Optie’ te verkrijgen op een Talent. Een Optie houdt in dat SOT, namens het Talent, aan Opdrachtgever voor een bepaalde datum een voorrangsrecht verleent om het Talent te boeken.

 

5.2. Door bevestiging van een optie door opdrachtgever wordt de optie omgezet in een Boeking. Opdrachtgever dient uiterlijk 24 uur voor de boekingsdatum de Optie schriftelijk te bevestigen in het geval van in Nederland wonende Talenten en 2 volle werkdagen in het geval van in het Buitenland wonende modellen. Indien Opdrachtgever de Optie niet binnen voornoemde termijn bevestigd, vervalt de Optie automatisch. SOT is niet verplicht het vervallen van de Optie aan Opdrachtgever te melden.

 

5.3. Boekingen prevaleren boven Opties, maar in wel in overleg met Opdrachtgever die de eerste optant is. Mocht het aldus voorkomen dat er een derde is die het Talent op de Optiedatum van Opdrachtgever wil boeken, dan zal SOT contact opnemen met Opdrachtgever. Opdrachtgever dient vervolgens onverwijld aan SOT aan te geven of de Optie al dan niet omgezet moet worden in een Boeking. Indien Opdrachtgever besluit de Optie niet te bevestigen, is daarmee de Optie komen te vervallen en kan het Talent door de derde geboekt worden voor die betreffende datum.

 

6. Aansprakelijkheid

6.1. SOT is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enige eventuele directe en/of indirecte schade die Opdrachtgever mocht leiden indien een Talent:

a) een afspraak, welke al dan niet door tussenkomst van SOT tot stand is gekomen, niet, niet volledige, of gebrekkig nakomt;

b) zich op welke manier dan ook, zowel in het verleden als in de toekomst en via elk denkbaar medium, waaronder begrepen ‘Social Media’, naar de mening van Opdrachtgever negatief heeft uitgelaten t.a.v. de (producten en diensten van de) Opdrachtgever;

c) zich anderszins volgens Opdrachtgever voor, tijdens, of na de boekingsdatum op een negatieve wijze heeft gedragen en/of heeft gehandeld.

 

6.2. Opdrachtgever stelt zich aansprakelijk voor alle schade die uit een boekingsovereenkomst mocht voortvloeien voor SOT en het Talent.

 

7. Betaling

7.1. SOT stuurt, namens het Talent, een factuur aan Opdrachtgever voor het verschuldigde bedrag. Voornoemd bedrag dient onder vermelding van het factuurnummer door Opdrachtgever binnen 28 dagen na factuurdatum op de bankrekening 44 00 46 866  ten name van ‘State of Talent’ te zijn bijgeschreven.

 

7.2. SOT is gerechtigd een vertragingsrente van 1,5 % per maand, berekend over het totale factuurbedrag, te berekenen aan Opdrachtgever indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde betalingstermijn heeft betaald. Hiervoor is geen nadere ingebrekestelling vereist. Gedeelten van een maand worden als een volledige maand gerekend.

 

7.3. Opdrachtgever verkrijgt niet eerder de Gebruikslicentie t.a.v. de van het Talent gemaakt audio- en/of visuele opnamen dan nadat betaling van het terzake verschuldigde bedrag door Opdrachtgever aan SOT is geschiedt.

 

7.4. Opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de (volledige en tijdige) betaling van het verschuldigde bedrag. Een betalingsuitbesting van Opdrachtgever aan een derde neemt voornoemde aansprakelijkheid niet weg.

 

7.5. Alle kosten, waaronder, maar niet beperkt tot, de kosten voor het inschakelen van juridische bijstand,  welke door SOT en/of het Talent worden gemaakt ter effectuering van de rechten van SOT en/of het Talent, alsmede alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten zijn zonder sommatie en/of ingebrekestelling door Opdrachtgever verschuldigd.

 

7.6. Opdrachtgever wordt geacht volledig in te stemmen met de inhoud van de door SOT verstuurde en door Opdrachtgever ontvangen factuur indien Opdrachtgever niet binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd heeft gereclameerd. Bij niet of niet binnen voornoemde termijn ingestelde reclamatie verliest Opdrachtgever aldus het recht om zijn verplichtingen op grond van eventuele reclames op te schorten

 

8. Boekingen via SOT en promotie

8.1. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om anders dan via tussenkomst van SOT een Talent te boeken dan wel om een ander reden direct contact op te nemen met het Talent. Opties en Boekingen van het Talent dienen te allen tijde via SOT te verlopen en Opdrachtgever zal aldus niet direct het Talent benaderen voor enige nieuwe en/of vervolgboekingen.

 

8.2. SOT en Talent zijn gerechtigd om het Materiaal in het kader van (zelf)promotie zowel in de (papieren) portfolio als op de website(s) van SOT en/of Talent te plaatsen ofwel anderszins openbaar te (doen) maken. Opdrachtgever vrijwaart SOT/Talent voor enige aanspraken van derden ter zake van voornoemd gebruik van het Materiaal door SOT en/of Talent.

 

9. Boetebeding en ongeoorloofd gebruik Materiaal

9.1. Indien Opdrachtgever zich niet houdt aan de meldings-en betalingsverplichtingen van Opdrachtgever zoals gesteld in de artikelen 2 en 7 van deze Voorwaarden, zonder dat ingebrekestelling vereist is, ten gunste van het Talent en SOT een direct opeisbare boete van 5 maal het factuurbedrag bij elk verzuim door Opdrachtgever.

 

9.2. Indien Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van SOT overgaat tot elk ander gebruik van het Materiaal dan schriftelijk is overeengekomen tussen SOT en Opdrachtgever is  Opdrachtgever verplicht tot betaling van 3 maal het bedrag dat door SOT in rekening zou zijn gebracht indien Opdrachtgever toestemming van SOT had verkregen voor het desbetreffende gebruik.  Het is dit en vorige lid gestelde laat onverlet een eventuele vordering tot schadevergoeding en/of andere te nemen rechtsmaatregelen van SOT en/of Talent jegens Opdrachtgever.

 

10. Nederlands recht

Indien er een geschil ontstaat naar aanleiding van enige overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, wordt dit geschil beoordeeld naar Nederlands recht en gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam.